background

apartament-01-5Opis o­środ­ka:

Ja­strzę­bia Góra, Kom­for­towe Apar­tamen­ty nad mo­rzem

Za­praszamy do no­we­go o­środ­ka po­łożone­go w Ja­strzę­biej Górze przy ulicy Ki­ste­rów  w któ­rym znaj­du­je się 11 w pełni wy­po­sa­żonych a­par­tamen­tów.

Ośro­dek znaj­du­je się w dziel­nicy lisi jar, która znaj­du­je się nie­opodal la­tar­ni mor­skiej a od­le­głość do morza wy­no­si 300 me­trów.

Ośro­dek zo­stał wy­bu­do­wa­ny w 2013 roku, a w 2014 roku od­da­ny do u­żyt­ku. Apar­tamen­ty są sło­necz­ne i prze­stron­ne, u­rzą­dzo­ne w  no­wocze­snym stylu.

Dy­spo­nu­je­my:

 • 1 a­par­tamen­tem 2 o­sobowym z bal­ko­nem
 • 6 a­par­tamen­tami 3,4 o­sobowymi z bal­ko­nem ,
 • 4 a­par­tamen­tami 5, 6 o­sobowymi- dwu­po­ziomowe z bal­ko­nem

Dla Pań­stwa wy­go­dy i w tro­sce o bez­pieczeń­stwo o­biekt jest mo­ni­torowa­ny.

Wy­po­sa­że­nie a­par­tamen­tów:

Apar­tamen­ty 3/4 o­sobowe:

W a­par­tamen­tach znaj­du­je się :

 • IMG_1324_25_26_27_28_29_30_fusedw pełni wy­po­sa­żony aneks ku­chen­ny
  • lo­dów­ka
  • mi­kro­fa­lów­ka
  • okap
  • płyta grzew­cza
  • zle­wo­zmy­wak
  • sztuć­ce
  • ta­le­rze
  • garn­ki
 • IMG_1464And8more_fusedpokój dzien­ny po­łą­czony z a­nek­sem ku­chen­nym:
  • ​sofa z sys­te­mem spa­nia na któ­rej wy­śpią się 2 osoby
  • ​TV
  • ława
 • pokój sy­pial­niany z łożem mał­żeń­skim
  • łoże mał­żeń­skie
  • szafa
  • szaf­ki nocne
 • apartament-01-10kom­for­towa ła­zien­ka
  • prysz­nic
  • wc
  • u­my­wal­ka z szaf­ką
  • grzej­nik

Apar­tamen­ty 5/6 o­sobowe dwu­po­ziomowe:

W a­par­tamen­tach znaj­du­je się :

 • apartament-01-3w pełni wy­po­sa­żony aneks ku­chen­ny,
  • lo­dów­ka
  • mi­kro­fa­lów­ka
  • okap
  • płyta grzew­cza
  • zle­wo­zmy­wak
  • sztuć­ce
  • ta­le­rze
  • garn­ki
 • IMG_1558And8more_fusedpokój dzien­ny po­łą­czony z a­nek­sem ku­chen­nym:
  • ​sofa z sys­te­mem spa­nia na któ­rej wy­śpią się 2 osoby
  • ​TV
  • ława
 • pokój sy­pial­niany z łożem mał­żeń­skim
  • łoże mał­żeń­skie
  • szafa
  • szaf­ki nocne
 • IMG_1273_4_5_6_7_8_9_fusedpokój sy­pial­niany na pod­da­szu
  • łoże mał­żeń­skie
  • szafa
  • szaf­ki nocne
 • kom­for­towa ła­zien­ka
  • prysz­nic
  • wc
  • u­my­wal­ka z szaf­ką
  • grzej­nik

Atrak­cje na te­renie o­biektu


Do dys­po­zycji gości o­fe­ru­jemy część re­kreacyj­ną skła­dają­cą się z :

 • kryty basen z pod­grze­wa­ną wodą (czynny od 15 czerwca do 30 września)
 • możliwość odpłatnego skorzystania z  jacuzzi
 • pokój dzie­cinny do lat 5
 • miej­sce gril­lo­we
 • al­tana
 • placu zabaw dla dzie­ci
 • wi-fi na te­renie o­biektu
 • ro­we­ry ko­kar­dy quadypokoj-zabaw-3
 • salon gier (pin-pong, tram­bambu­la, bi­lard)
 • kije do nor­ding wal­king, pa­let­ki do gry w bad­min­to­na
 • moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kor­tów te­ni­so­wych w za­przy­jaź­nio­nym ho­te­lu obok
 • moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze śnia­dań oraz o­bia­dów w za­przy­jaź­nio­nym ho­te­lu obok
 • Przepiękne kolory placu zabaw i sympatyczna żyrafa zachęcają do zabawy. Można skakać, zjeżdżać, czołgać sie w tulelu,wspinać i rzucać piłeczką do obręczy.

Basen czynny czynny od 15 czerwca do 30 września.

Dla Pań­stwa wy­go­dy i w tro­sce o bez­pieczeń­stwo o­biekt jest mo­ni­torowa­ny.